Ministers and Deputy Ministers must undergo a course in parliamentary reform so that they won’t create dubious history by committing the most unparliamentary sin in the world as evading parliamentary questions as happened in the current meeting of Parliament


(Versi BM)

Ministers and Deputy Ministers must undergo a course in parliamentary reform so that they won’t create dubious history in the world by committing the most unparliamentary sin as evading parliamentary questions as happened in the current meeting of Parliament.

I was shocked when I received the answer to my question asking for salaries and allowances for government-linked companies (GLCs) and government-linked investment companies (GLICs).

My question read: Minta Menteri Kewangan menyatakan gaji dan elaun yang diterima oleh semua pengurusan tertinggi syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan (GLIC) untuk setiap tahun bagi lima tahun yang lepas.

The question was first directed at the Prime Minister, Ismail Sabri, but at the last minute, it was switched to the Finance Minister to answer.

The answer I got from the Finance Minister, Tengku Zafrul Abdul Aziz is as follows:

“Untuk makluman Yang Berhormat, penetapan gaji dan elaun di dalam syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan (GLIC) adalah berdasarkan beberapa kriteria utama seperti saiz syarikat, jenis perniagaan, status syarikat (tersenerai atau tidak tersenerai), komplesiti tugas dan tanggungjawab serta lain-lain kriteria lagi. Selain itu, kerajaan turut mengambil kira factor kajian pasaran bagi memastikan gaji dan elaun yang ditetapkan berpadanan atau mark-to-market. Perkara ini penting bagi memastikan syarikat-syarikat berkenaan dapat mengekalkan bakat dan kemahiran kakitangan (right talent and skill-set) selain dapat menarik bakat yang terbaik daripada pasaran untuk menyertai syarikat. Perkara ini penting bagi memastikan syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan kekal berdaya saing terutamanya dalam mengharungi keadaan ekonomi ketika ini.”

Even a primary school student can tell Tengku Zafrul that he is not answering my question at all.

What he actually said could be explanation for the different salaries and allowances for the GLCs and GLICs, but he failed to answer my question asking him to reveal the salaries and allowances of the top officials of the GLCs and GLICs.

This a major blow to the government’s accountability and transparency, and I want to ask Tengku Zafrul what was he trying to hide from the people of Malaysia, as well as to inform him that he had committed a serious parliamentary blunder in evading a parliamentary question.

This has not happened in other Parliaments – why is it happening in the Malaysian Parliament?

In fact, under the eight Malaysian Prime Ministers earlier from 1957 to 2011, the evasion of parliamentary questions had not been so blatant as happened in the current Parliamentary meeting.

DAP MP for Seputeh, Teresa Kok, complained that she has not got a proper reply to the Prime Minister on the size, cost and number of non-government personnel involved in the Prime Minister’s visit to Japan while the DAP MP for Ipoh Barat, M. Kulasegaran complained that the Human Resources Minister, M. Saravanan had failed answer his question on the spending of overseas trips of the Human Resources Development Corporation (HRS Corp) Chairman and CEO since 2020.

Can the Prime Minister, Ismail Sabri, explain why his Cabinet cannot even live up to the standards of previous Prime Ministers and Cabinets on parliamentary replies by Ministers and Deputy Ministers?

(Media Statement by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang in Parliament on Wednesday, 3rd August 2022)


Menteri dan Timbalan Menteri perlu menjalani kursus reformasi parlimen supaya mereka tidak mencipta sejarah buruk dengan melakukan dosa besar di parlimen dengan cubaan mengelak menjawab soalan parlimen seperti yang baru berlaku dalam sidang yang sedang berlangsung ini

Menteri dan Timbalan Menteri perlu menjalani kursus reformasi parlimen supaya mereka tidak mencipta sejarah buruk dengan melakukan dosa besar di parlimen dengan cubaan mengelak menjawab soalan parlimen seperti yang baru berlaku dalam sidang yang sedang berlangsung ini.

Saya terkejut apabila menerima jawapan kepada soalan saya untuk mendapatkan butiran mengenai gaji dan elaun untuk pengurusan tertinggi di syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC).

Soalan saya berbunyi: Minta Menteri Kewangan menyatakan gaji dan elaun yang diterima oleh semua pengurusan tertinggi syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan (GLIC) bagi setiap tahun bagi lima tahun lepas.

Soalan ini pada mulanya ditujukan kepada Perdana Menteri, Ismail Sabri, tetapi pada saat-saat akhir, ia dipindahkan kepada Menteri Kewangan untuk menjawab.

Jawapan yang saya dapat daripada Menteri Kewangan, Tengku Zafrul Abdul Aziz adalah seperti berikut:

“Untuk makluman Yang Berhormat, penetapan gaji dan elaun di dalam syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan (GLIC) adalah berdasarkan beberapa kriteria utama seperti saiz syarikat, jenis perniagaan, status syarikat (tersenarai atau tidak tersenarai), kompleksiti tugas dan tanggungjawab serta lain-lain kriteria lagi. Selain itu, kerajaan turut mengambil kira faktor kajian pasaran bagi memastikan gaji dan elaun yang ditetapkan berpadanan atau mark-to-market. Perkara ini penting bagi memastikan syarikat-syarikat berkenaan boleh mengekalkan bakat dan kemahiran kakitangan (bakat kanan dan set kemahiran) selain dapat menarik bakat terbaik daripada pasaran untuk menyertai syarikat. Perkara ini penting bagi memastikan syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan kekal berdaya terutamanya dalam mengharungi keadaan ekonomi ketika ini.”

Pelajar sekolah rendah sekali pun tahu yang Tengku Zafrul langsung tidak menjawab soalan saya ini.

Apa yang dikatakannya ini sebenarnya boleh menjadi penjelasan mengenai perbezaan gaji dan elaun dalam GLC dan GLIC, tetapi dia gagal menjawab persoalan saya yang meminta beliau mendedahkan gaji dan elaun pegawai tertinggi GLC dan GLIC.

Perkara ini merupakan satu tamparan besar terhadap akauntabiliti dan ketelusan kerajaan, dan saya ingin bertanya kepada Tengku Zafrul apa yang dia cuba sembunyikan daripada rakyat Malaysia, serta memberitahunya bahawa dia telah melakukan kesilapan yang besar apabila dia mengelak dari menjawab soalan di parlimen.

Perkara ini tidak berlaku di Parlimen lain – mengapa ia berlaku di Parlimen Malaysia?

Malah, di bawah lapan Perdana Menteri Malaysia sebelum ini dari 1957 hingga 2011, pengelakan soalan parlimen tidak pernah lagi berlaku sebegitu jelas seperti yang berlaku dalam mesyuarat Parlimen sekarang.

Ahli Parlimen DAP Seputeh, Teresa Kok, mengatakan yang bahawa dia tidak mendapat jawapan yang sewajarnya kepada Perdana Menteri mengenai saiz, kos dan bilangan kakitangan bukan kerajaan yang terlibat dalam lawatan Perdana Menteri ke Jepun manakala Ahli Parlimen DAP Ipoh Barat, M Kulasegaran mengatakan bahawa Menteri Sumber Manusia, M. Saravanan gagal menjawab soalannya mengenai perbelanjaan perjalanan ke luar negara Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (HRS Corp) sejak 2020.

Bolehkah Perdana Menteri, Ismail Sabri, menjelaskan mengapa Kabinetnya tidak dapat memenuhi piawaian Perdana Menteri dan Kabinet terdahulu dalam memberikan jawapan kepada Parlimen?

(Kenyataan Media oleh Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang di Parlimen pada hari Rabu, 3 Ogos 2022)

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.